Sortiment

Legislativa-ochrana osbních údajů

Provozování kamerových systémů je upraveno zejména zákonem č 101/2000 Sb – zákon o ochraně osobních údajů. Dále pak využitím definovaných pojmů, postupů a vzorů. Nicméně jde vždy jen o návody orientační, protože přesná definice podmínek neexistuje. V případě konkrétních problémů je tak vždy nejlepší požádat o vyjádření přímo Úřad na ochranu osobních údajů.

Kamerový systém je využíván k nejrůznějším účelům. Jedním z nejčastějších důvodů jeho využití je ochrana jednotlivců, majetku, veřejný zájem či odhalování, prevence a stíhání trestné činnosti.
Z pohledu zákona se kamerové systémy dělí na dvě skupiny:
Kamerové systémy bez záznamu

Kamerové systémy bez záznamu jsou takové kamerové systémy, které neumožňují trvale ani dočasně pořizovat obrazový, zvukový ani jiný záznam. Jedná například kamerové systémy, které nejsou vybaveny DVR/NVR rekordérem nebo rekordér není osazen pevným diskem. V praxi jsou to například kamery využívané místo domovních zvonků a podobné. Provozování takovýchto kamerových systémů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., (Zákon o ochraně osobních údajů) není považováno za sběr osobních dat. Tyto kamerové systémy není třeba označovat, ohlašovat a nevztahují se na ně další omezení.
Kamerové systémy se záznamem

Pokud jsou záběry z kamerového sledování zaznamenávány, uchovávány pro další použití a slouží pro identifikaci fyzických osob, které jsou na záběrech zachyceny, jedná se podle ustanovení §§ 3 a 4 Zákona o ochraně osobních údajů za automaticky provozovaný stálý technický systém umožňující pořizovat a uchovávat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy ze sledovaných míst.

Údaje uchovávané v záznamovém zařízení lze považovat za osobní údaje pouze v případě, že na jejich základě lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osoba se považuje za identifikovatelnou pokud ze snímku, na němž je zachycena, jsou patrné její charakteristické rozpoznávací znaky (kupř. obličej), případně i propojení s určitým, na snímku zachyceným, charakteristickým jednáním. V případě, že kamerový záznam nenaplňuje výše uvedené znaky, rovněž se nejedná o sběr osobních dat. V tom případě není ani tyto kamerové systémy nutné registrovat.

Zpracování osobních údajů záznamem z kamerového systému dle předchozího odstavce je možné pouze ve stanovených případech. Pro majitele kamerových systémů je nejčastější užití kamerového systému podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) Zákona o ochraně osobních údajů, pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, k němuž není zapotřebí souhlasu snímaných fyzických osob, avšak je povinností správce těchto osobních údajů dodržet ostatní ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů, uvedených v § 5 odst. 1:

stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů,
zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem…
shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu,
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování…
zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny…
shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti,
nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.

Povinnosti provozovatele kamerových systémů se sběrem osobních údajů

Povinnost registrace kamerového systému na Úřadu pro ochranu osobních údajů
- registraci lze provést online přímo na stránkách Úřadu a zabere zhruba 5 minut vašeho času.

Povinnost informovat fyzické osoby vstupující a pohybující se v monitorovaném prostoru
- tuto povinnost splníte vylepením bezpečnostní samolepky „Objekt monitorován kamerovým systémem“, kterou obdržíte zdarma ke všem našim kamerovým sestavám.

V případě, že instalujete kamerový systém na pracovišti, je třeba respektovat zejména ustanovení § 316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, kdy zaměstnavatel bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele nesmí narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování. V případě, kdy se zaměstnavatel domnívá, že takový důvod existuje, musí zaměstnance o rozsahu a způsobu kontroly informovat.

 

Další informace o podmínkách provozování kamerových systémů naleznete přímo na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz, v dokumentu Metodika provozování kamerových systémů nebo v zákoně č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů).

©2024 Zabel zabezbečení-elektroinstalace s.r.o